โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ 

ติดต่อสอบถาม 02-9940936  ห้องสำนักงานบริการ ชั้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ