โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้มีการหาเสียงจากผู้เข้าสมัครจำนวน ๕ พรรค ประกอบด้วย 
๑. พรรค Hello Thairath 
๒. พรรคเที่ยงตรงคุณธรรม
๓. พรรคเพื่อไทยรัฐ
๔. พรรคไทยรัฐสง่างาม
๕. พรรคพัฒนาไทยรัฐ 
โดยผู้สมัครทั้ง ๕ พรรคได้หาเสียงในช่วงเช้า ถ่ายทอดสดออกอากาศภายในโรงเรียน ช่วงพรรคกลางวัน และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน จัดขึ้นในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ระหว่างวันมีนักเรียนเข้ามาลงคะแนนเสียงอย่างไม่ขาดสาย และการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดคือ พรรคเพื่อไทยรัฐ นำโดย เด็กหญิงกฤษณา มาทวงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชนะด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด ๒๒๒ เสียง และได้เป็นประธานนักเรียนในปีนี้

วราศิณี บุญเพ็ง : ข่าว / ศักดา สวนจังหรีด , อรอุมา นพรัตน์ : ภาพ