โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ดร.ปรพล แก้วชาติ ผอ.รร. และผู้กำกับลูกเสือ พาลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มรัตนโกสินทร์เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สพป.กทม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี