โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

เครือข่ายผู้ปกครองต้อนรับนักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ยืนรับนักเรียนเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกๆเช้าวัน...

ไทยรัฐ ๗๕ ชนะเลิศ สื่อมวลชนศึกษา ปี 2558

มูลนิธิไทยรัฐสนับสนุนและได้มีการจัดประกวด Best Practice การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในแต่ละภาค  สำหรับภาคกลาง-ภาคตะ...

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2559

คุณครูศักดา สวนจังหรีดและคุณครูปพน ควบคุมดูแล นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่กา...

ไทยรัฐ ๗๕ น้อมใจเทิดพระเกียรติฯ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง  ในวันพฤหัสบดีท...