โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประชุมคณะกรรมการ สพป.กทม.

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัด การประชุมคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ก...

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร ได้จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตร...

กิจกรรมธรรมะสีขาว

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย กิจกรรมธรรมะสีขาว กิจกรรมพุทธธรร...

เตรียมพร้อมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย รองฯ บงกช  จันทร์พาหิรกิจ  อ.ณัฐภูมิ  ศรีนุกูล&nb...