โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

พ.ญ.ชลิศา บริจาคหนังสือให้โรงเรียน

ในวันที่ ๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  พ.ญ.ชลิศา  ประสาทสกุลชัย  ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ จำนวน  ๒๐๐ เล่มให้กับห้องขุมทรัพย์ทางปัญญ...

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

ในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น บริเวณลานเอนกประสงค...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่  ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๑...

พิธีไหว้ครู

ในวันที่  ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจะจัดพิธีไหว้ครู ณ ห้อ...

การประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา และมัธ...