โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นายปริญญา ธรเสนา
ผอ.สพป.กทม.
ดร.ปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุภา หิรัญคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป