โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นายวิเชน โพชนุกูล
ประธานกรรมการ
นายวินัย ศิลปศิริพร
รองประธานกรรมการ
นายวีรยุทธ มีนะโยธิน
กรรมการ
นางจิรา จิตชาญวิชัย
กรรมการ
นางปุณยวีร์ ศิริชู
กรรมการ
นางณิชาพร นุตริยทัศน์
กรรมการ
นายนรินทร์ พรไธสง
กรรมการ
พ.อ.อ.ประทวน ชาญสุวรรณ
กรรมการ
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์
กรรมการ
นางศิรดา ศิริตัง
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ดร.ปรพล แก้วชาติ
กรรมการและเลขานุการ
นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ