โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นายถิรชัย วุฒิธรรม
ประธานกรรมการ
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายขจิต ชัชวานิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พันอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปกรณ มาตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเดียว วรตั้งตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายบุญเอก มีนะโยธิน
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูสุนทรกิจจารักษ์ ชอบสุข
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายนพดล เชื้อแก้ว (เสียชีวิต)
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายกานต์ เชาว์วิจิตร
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายนรินทร์ พรไธสง
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์
กรรมการผู้แทนครู
ดร.ปรพล แก้วชาติ
เลขานุการ