โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ดร.ปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์
ครู เชี่ยวชาญ
นางยุวดี รัตนพงษ์เพียร
ที่ปรึกษา
นางสุจิรา จันทนา
ที่ปรึกษา
นางอัศรอน รักษ์สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชุติมา ทิพวาที
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี ศรีรัชวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุภา หิรัญคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศิริมงคล รัตนพงษ์เพียร
ครู ชำนาญการ
นางสาวอรรัตน์ รัตนสกล
ครู ชำนาญการ
นางอัญชลี ตุวยานนท์
ครู ชำนาญการ
นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง
ครู ชำนาญการ
นางสาววทัญชลี สอนกอง
ครู ชำนาญการ
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
ครู ชำนาญการ
นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด
ครู ชำนาญการ
นางสาวธัญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ
ครู
นางสาวณัฐกานต์ มั่นยา
ครู
นางสาวพิมลพร วงสมบัติ
ครู
นายสันติ ภาคบุบผา
ครู
นางศิรดา ศิริตัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวณิชาภัทร ฟักคง
ครูผู้ช่วย
นายศักดา สวนจังหรีด
ครูผู้ช่วย
นางสุภัตรา สะอาดภูมิ
ครูผู้ช่วย
นางดวงอาภรณ์ สุดอาราม
พนักงานราชการ
นางยุพาภรณ์ เรืองเดช
ครูอัตราจ้าง
นายวรมันต์ คงบุญ
ครูอัตราจ้าง
นายปพน อินวรรณา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนาถสุดา นำสุย
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวมนฤดี วงษ์ขันธ์
ครูอัตราจ้าง
พ.อ.อ.ประทวน ชาญสุวรรณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น